Leszcze

Dansingowa super grupa wraca na scenę

Konkurs z Nagrodami!

sob., 06/01/2019 - 08:43 -- bartosz

Szczegóły konkursu na naszym oficjalnym profilu FB https://www.facebook.com/Leszcze/

REGULAMIN KONKURSU

Jak pamiętasz swoją studniówkę?

§ 1
Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
a) „Konkurs” – konkurs „Jak pamiętasz swoją studniówkę?” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).
b) „Organizator” – Sadmet ul. Partyzantów 14/70 80-254 , NIP 592-145-17-40
c) „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
d) „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Pracę Konkursową, zgodnie z § 3 Regulaminu, za którą Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
e) ,,Profil Facebook Leszcze” – profil Klienta Organizatora w serwisie internetowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/leszcze
f) „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/leszcze
2. Konkurs trwa od 01.06.2019 roku, od godziny 9:00 do 14.06.2019 roku do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.). Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin w sposób dorozumiany poprzez umieszczenie Pracy Konkursowej
w komentarzu do postu zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach 01.06.2019 roku od godziny 9:00,
do 12.06.2019 roku do godziny 23:59.
2. Uczestnik w powyższym okresie celem wzięcia udziału w Konkursie ma za zadanie umieścić w komentarzu posta (LINK DO POSTA) wybrane zdjęcie z własnej studniówki oraz słowny opis
3. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie 1 komentarz w sposób wskazany
w § 3 ust. 2 Regulaminu.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
b) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;
5. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej.

§ 4
Nagroda

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
2. W Konkursie nagrodzone zostanie jedno najlepsze i najciekawszych zgłoszenie złożone w formie wskazanej w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
3. Przy wyborze Zwycięzców uwzględnia się charakter zdjęcia oraz kreatywność
i oryginalność opisu Pracy Konkursowej.
4. Fundatorem nagród jest – Sadmet, ul.Partyzantów 14/70, NIP 592-145-17-40

5. Nagrodą w Konkursie jest - aparat Instax Mini 9 w kolorze białym + 10 wkładów do zdjęć
6. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook również w formie komentarza wobec komentarza Uczestnika zawierającego Pracę Konkursową. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem
za pośrednictwem portalu Facebook w formie prywatnej wiadomości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania komentarza wskazanego w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt do Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
9. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
10. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie
od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora
i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 5
Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa
i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

§ 6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7
Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 k.c., nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
c) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne filmy reklamowe reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechniane w sieci internetowej, zarejestrowane w charakterze znaku towarowego;
e) zamieszczanie w Internecie celem prezentacji oraz udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.
3. Wykorzystanie we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne filmy reklamowe reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechniane w sieci internetowej, zarejestrowane w charakterze znaku towarowego;
a) zamieszczanie w Internecie celem prezentacji oraz udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej obejmuje także prawa zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułu przeniesienia powyższych praw.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
2. Dane osobowe zwycięzców Konkursu współadministrowane są przez: Sadmet ul. Partyzantów 14/70 80-254 , NIP 592-145-17-40
3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO.
4. Dane osobowe zwycięzców konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;
5. Przetwarzanie danych osobowych zwycięzców konkursu obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
6. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu zwycięzców konkursu, wizerunek przetwarzanego w ramach pozyskanych praw autorskich wynikających z §7 ust 2.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach,
w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: www.leszcze.com
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji
na profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia Konkursu na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

Leszcze

Dansingowa super grupa Leszcze wraca na scenę pod wodzą Macieja Miecznikowskiego.